Procedures

Wykaz obecnie obowiązujących procedur jakości:

Ogólna procedura doskonalenia jakości kształcenia – oznaczenie procedur
Pobierz SDJK-O-U1

Procedura tworzenia, modyfikowania kierunków studiów i specjalności
Pobierz SDJK-O-U2

Procedura tworzenia studiów doktoranckich i projektowania programów studiów doktoranckich w UO
Pobierz SDJK-O-U3

Procedura tworzenia studiów podyplomowych i kursów
Pobierz SDJK-O-U4

Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych
Pobierz SDJK -O-U5

Procedura oceny wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia
Pobierz SDJK-O-U6

Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów
Pobierz SDJK-O-U7

Procedura oceny nauczyciela akademickiego dokonana przez studenta
Pobierz SDJK-O-U8

Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez nauczyciela akademickiego
Pobierz SDJK-O-U9

Procedura procesu dyplomowania
Pobierz SDJK-O-U10

Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich
Pobierz SDJK-O-U11

Procedura hospitacji zajęć
Pobierz SDJK-O-U12

Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez absolwentów Uniwersytetu Opolskiego
Pobierz SDJK-O-U13

Procedura określania i zaliczania różnic programowych
Pobierz SDJK-O-U14